Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1366/18

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Danucie Schmidt posiadającej nr PESEL 59071410302 zmarłej dnia 27 grudnia 2015 roku, ostatnio zamieszkałej w Poznaniu przy ul. Klaudyny Potockiej 23/2”

  Pouczenie: ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o spis inwentarza

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.01.24 do 2019.04.24

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 508/14

  Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. 208, poz. 1537) Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, IX Wydział Cywilny wzywa następców prawnych Klementyny Mączyńskiej do odbioru depozytu złożonego przez Beatę Hansz w sprawie o sygn. akt IX Ns 508/14, na podstawie postanowienia tut. Sądu z dnia 20.08.2014 r., w postaci kwoty 0,01 zł jako świadczenia z tytułu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką na nieruchomości położonej w Poznaniu, działka nr 9, położonej przy ul. Łagowskiej 1, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi KW nr PO1P/00018122/4 oraz w postaci kwoty 0,04 zł jako świadczenia z tytułu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką na nieruchomości położonej w Poznaniu, działka nr 10, położonej przy ul. Łagowskiej 1, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi KW nr PO1P/00018123/1 – w terminie 3 lat i 6 miesięcy od daty wywieszenia niniejszego wezwania, która to kwota będzie wydana wyłącznie następcom prawnym Klementyny Mączyńskiej na ich wniosek, pouczając jednocześnie, że jeżeli depozyt nie zostanie podjęty przez uprawnionego we wskazanym terminie, nastąpi jego likwidacja z mocy prawa, co oznacza, że prawa do tego depozytu przejdą na Skarb Państwa wraz z wszelkimi korzyściami i ciężarami, jakie przyniósł on od dnia, w którym został złożony.


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.01.24 do 2019.07.24

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1078/18

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 9 stycznia 2019 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Krystynie Chudzińskiej - Marszałł posiadającej nr PESEL  22032701621 zmarłej dnia 30 czerwca 2016 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałej w Poznaniu przy ul. Laudańskiej 17”.

  Pouczenie: Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.01.24 do 2019.04.24

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1229/18

  „W Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, IX Wydziale Cywilnym pod sygnaturą IX Ns 1229/18 toczy się postępowanie z wniosku Enea Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty pieniężnej. Postanowieniem z dnia 08 stycznia 2019 roku referendarz sądowy zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.364 zł tytułem odszkodowania ustalonego przez Starostę Szamotulskiego decyzją z 24 września 2018 roku nr GN.6821.4.2017 należnego następcom prawnych Michała Kubiaka z tytułu szkód oraz zmniejszenia wartości nieruchomości stanowiącej działkę nr 465, obręb Szamotuły, zapisanej w księdze wieczystej KW Szamotuły Obszar Dworski Tom XXV karta 115, przy czym powyższa kwota ma zostać wypłacona na żądanie następców prawnych Michała Kubiaka po wykazaniu ich następstwa prawnego i w związku z tym wzywa się osoby uprawnione do odbioru depozytu do stawienia się w Sądzie i wykazania swych praw do odbioru depozytu”.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.01.24 do 2019.02.24

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 2139/16

    „ Przed Sądem Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w Wydziale  I Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 2139/16 toczy się postępowanie z wniosku NPL FIN Sp. z o.o. Sp. k. w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Iwonie Julii Wójcik, córce Ignacego Gajewskiego i Mieczysławy, zmarłej w dniu 01 stycznia 2011 r. w Żyrardowie, ostatnio stale zamieszkałej w Grodzisku Mazowieckim. Wzywa się spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”


   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.01.23 do 2019.04.23