Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 505/18

  „Przed Sądem Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydziałem I Cywilnym, w sprawie o sygn. akt I Ns 505/18 toczy się postępowanie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Poznaniu przy udziale Jacka Nowickiego, Pawła Nowickiego, Leona Jacka Scotta, Loli Isabell Scott. Miejsce pobytu małoletnich Leona Jacka Scotta i Loli Isabell Scott nie jest znane. Przedmiotem sprawy jest stwierdzenie nabycia spadku po Iwonce Jachowicz. W sprawie tej został ustanowiony dla małoletnich Leona Jacka Scotta i Loli Isabell Scott kurator w osobie adw. Aleksandra Celmera (ul. Solna 9/5 61-736 Poznań); aż do czasu zakończenia postępowania doręczenia dla w/w małoletnich będą dokonywane kuratorowi”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.10.10 do 2018.11.10

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 430/18

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu I Wydział Cywilny informuje, że postanowieniem z dnia 27 września 2018 r. zezwolono na złożenie do depozytu sądowego

  kwoty 500 zł (pięćset złotych) tytułem świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 7 września 2009 r. w sprawie VIII K 631/09 na rzecz Fundacji Nowa Droga ul. Lotnicza 78, 62-081 Przeźmierowo; przy czym powyższa kwota powinna zostać wydana bezwarunkowo Fundacji „Nowa Droga” lub Fundacji „Nowa Droga w likwidacji, na wniosek osoby, która wykaże, że działa w imieniu tego wierzyciela stosownym orzeczeniem sądu bądź aktualnym odpisem z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Wobec powyższego Sąd wzywa podmioty i osoby uprawnione do odbioru depozytu w terminie 3 lat, wskazując że po bezskutecznym upływie tego terminu nastąpi ponowne wezwanie wierzycieli do odbioru depozytu i wszczęcie procedury zmierzającej do likwidacji depozytu”


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.10.10 do 2019.04.10

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 153/18

  „Przed Sądem Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w Wydziale IX Cywilnym, w sprawie o sygn. akt IX Ns 153/18, w toczącym się postępowaniu z wniosku Romana Przybylskiego o zezwolenie na złożenie świadczeń do depozytu sądowego zapadło w dniu 23 sierpnia 2018 r. postanowienie, zgodnie z którym referendarz sądowy zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty:

  • 0,65 zł przy czym powyższa kwota będzie wydana wyłącznie na wniosek uczestniczki Heleny Skrzypczakowej albo jej spadkobierców,
  • 0,22 zł przy czym powyższa kwota będzie wydana wyłącznie na wniosek uczestniczki Marii Szymkowik albo jej spadkobierców,
  • 0,07 zł przy czym powyższa kwota będzie wydana wyłącznie na wniosek uczestnika Władysława Przybylskiego albo jego spadkobierców.

  Nadto, na podstawie art. 6933 §2 kpc Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział IX Cywilny wzywa Helenę Skrzypczakową, Marię Szymkowiak i Władysława Przybylskiego, albo w przypadku śmierci ich spadkobierców, do podjęcia z depozytu złożonych przez dłużnika pieniędzy, w terminie 3 lat od daty wywieszenia niniejszego wezwania, która to kwota będzie wydana na ich wniosek, a w przypadku śmierci – na wniosek ich spadkobierców.

  Jednocześnie Sąd poucza, że jeżeli depozyt nie zostanie podjęty przez uprawnionych we wskazanym terminie, nastąpi jego likwidacja z mocy prawa, co oznacza, że prawa do tego depozytu przejdą na Skarb Państwa, wraz z wszelkimi korzyściami i ciężarami, jakie przyniósł on do dnia, w którym został złożony.”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.10.09 do 2018.11.09