Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1098/17

  Przed Sądem Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w Wydziale IX Cywilnym, w sprawie o sygn. akt IX Ns 1098/17, w toczącym się postępowaniu z wniosku ENEA Operator sp. z o. o. o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego zapadło w dniu 4 czerwca 2018 r. postanowienie, zgodnie z którym referendarz sądowy zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.647,00 zł (jeden tysiąc sześćset czterdzieści siedem złotych) tytułem odszkodowania ustalonego przez Starostę Puckiego decyzją z dnia 25 maja 2017 roku, znak GN.6821.5.2016 za ograniczenie sposobu korzystania z  nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 208/13 o pow. 0,0051 ha, nr 208/14 o pow. 0,0042 ha, nr 208/15 o pow.  0,0071 ha, nr 208/17 o pow. 0,0231 ha, nr 208/19 o pow. 0,0337 ha, położonych w obrębie Mieroszyno,  Gmina Puck, k. m. 1, dla których nie są prowadzone księgi wieczyste, wg ewidencji gruntów stanowiących własność: działka nr 208/13 Franciszka Pienschke, działka nr 208/14 Augustyny Selke i Augustyna Selke, działka nr 208/15 Franciszka Piensche, działka nr 208/17 Augustyny Selke i Augustyna Selke i działka nr 208/19 Alojzego Grabowskiego. Jednocześnie w postanowieniu tym ustalono, że kwota depozytu będzie wydana wyłącznie na wniosek osób, które wykażą stosownym dokumentem, że w chwili uprawomocnienia się decyzji opisanej w pkt 1 były właścicielami przedmiotowych nieruchomości, lub też na wniosek następców prawnych tych osób, przy czym kwota ta właścicielom poszczególnych nieruchomości zostanie wydana w następujących częściach: właścicielowi działki nr 208/13  - 217 zł, właścicielowi działki 208/14  i  208/17  - 1.050 zł, właścicielowi działki 208/15 – 302 zł i właścicielowi działki nr 208/19 – 78 zł.

  Nadto, na podstawie art. 6933 §2 kpc  w zw. z art. 118a ust. 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami referendarz sądowy wzywa osoby uprawnione, do podjęcia z depozytu złożonych przez dłużnika pieniędzy, w terminie 10 lat od daty wywieszenia niniejszego wezwania, która to kwota będzie wydana na ich wniosek, a w przypadku śmierci – na wniosek ich spadkobierców.

  Jednocześnie referendarz sądowy poucza, że jeżeli depozyt nie zostanie podjęty przez uprawnionych we wskazanym terminie, nastąpi jego likwidacja z mocy prawa, co oznacza, że prawa do tego depozytu przejdą na Skarb Państwa, wraz z wszelkimi korzyściami i ciężarami, jakie przyniósł on do dnia, w którym został złożony.


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.08.06 do 2018.09.06

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 204/18

  „Przed Sądem Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w Wydziale IX Cywilnym, w sprawie o sygn. akt IX Ns 204/18, w toczącym się postępowaniu z wniosku Piotra Skrzypczaka o zezwolenie na złożenie świadczeń do depozytu sądowego zapadło w dniu 16 maja 2018 r. postanowienie, zgodnie z którym referendarz sądowy zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.638,50 zł przy czym powyższa kwota będzie wydana wyłącznie na wniosek uczestniczki Achilli Hendricka albo jej spadkobierców.

  Nadto, na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 października 2006 roku  o likwidacji niepodjętych depozytów Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział IX Cywilny wzywa Achillę Hendricka, albo w przypadku jej śmierci jej spadkobierców, do podjęcia z depozytu złożonych przez dłużnika pieniędzy, w terminie 3 lat od daty wywieszenia niniejszego wezwania, która to kwota będzie wydana na jej wniosek, a w przypadku śmierci – na wniosek jej spadkobierców.

  Jednocześnie Sąd poucza, że jeżeli depozyt nie zostanie podjęty przez uprawnionych we wskazanym terminie, nastąpi jego likwidacja z mocy prawa, co oznacza, że prawa do tego depozytu przejdą na Skarb Państwa, wraz z wszelkimi korzyściami i ciężarami, jakie przyniósł on do dnia, w którym został złożony”.


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.08.10 do 2019.02.10