A A A  

 

Strona startowa » BIP » Przedmiot działalności i kompetencje » IV Wydział Rodzinny i Nieletnich


 

 

 
 Przedmiot działalności i kompetencje  


Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu zgodnie z Konstytucją RP sprawuje wymiar sprawiedliwości oraz wykonuje zadania z zakresu ochrony prawnej powierzone w drodze ustawy.
Poszczególne Wydziały tutejszego Sądu rozpoznają następujące  kategorie spraw:        

 

Wydział I Cywilny 

Wydział II Cywilny 

Wydział III Karny

Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

Wydział V Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 
Wydział VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 

Wydział VIII Karny 

Wydział IX Cywilny 
 

 
 IV Wydział Rodzinny i nieletnich  
WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA
Sprawy rozpatrywane w Wydziałach Rodzinnych

I. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (ustawa z 25. 02. 64 r. Dz. U. 25. 02. 64 r. Nr 9 poz. 59 z późn. zm.)

1. Sprawy alimentacyjne (np. podwyższenie i obniżenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego, potwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego);
2. Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej (np. pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie, przywrócenie, powierzanie wykonywania władzy rodzicielskiej, o wydanie dziecka, ustalenie miejsca pobytu dziecka, zmiana wyroku rozwodowego w zakresie władzy rodzicielskiej);
3. Sprawy dotyczące pochodzenia dziecka (np. ustalenie czy zaprzeczenie ojcostwa, uznanie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka);
4. Sprawy o przysposobienie (adopcyjne);
5. Sprawy dotyczące stosunków między rodzicami a dziećmi (np. zezwolenia na czynności w imieniu dziecka, kontakty rodziców z dziećmi, rozstrzyganie sporów między rodzicami co do spraw dziecka);
6. Sprawy dotyczące stosunków małżeńskich (np. ustanawianie rozdzielności majątkowej małżeńskiej, zaspokajanie potrzeb rodziny, zezwalanie kobietom na zawarcie związku małżeńskiego w przypadku nieosiągnięcia przepisanego prawem wieku, zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego przez pełnomocnika, rozstrzyganie istotnych spraw rodziny w braku porozumienia między małżonkami);
7. Sprawy dotyczące opieki prawnej;
8. Sprawy dotyczące zakazu styczności z dzieckiem rodzicom pozbawionym władzy rodzicielskiej;
II. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (ustawa z 24. 04. 97 r. Dz. U. Z 14. 07. 97 Nr 75 poz. 468 z późn. zm.)
1. Sprawy dotyczące przymusowego leczenia od uzależnienia od narkotyków osób małoletnich;
III. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (ustawa z 26. 10. 82 r.    t. j. Dz. U. Nr 147 poz. 1231 z późn. zm.)
1. Sprawy dotyczące przymusowego leczenia odwykowego (stacjonarnego lub niestacjonarnego) od uzależnienia od alkoholu osób dorosłych;
IV. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (ustawa z 26. 10. 82 r Dz. U z 1982 r Nr 35 poz 228 z późn. zm.)
1. Sprawy nieletnich (o czyny karalne lub demoralizację);
V. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (ustawa z 19. 08. 94 r. Dz. U. z 20. 10. 94 r. Nr. 111 poz. 535 z późn. zm.)
1. Sprawy dotyczące przymusowego leczenia psychiatrycznego i umieszczania w Domach Pomocy Społecznej;
VI. Inne
 
WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA
 
- Grunwald i Jeżyce
 
Gminy:  
- Tarnowo Podgórne
- Komorniki
- Dopiewo