Ogłoszenia ze spraw sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 950/18

  Sygn. akt I Ns 950/18

  OGŁOSZENIE

  W trybie art. 6363 par. 3 k.p.c. Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu  ogłasza, że w dniu  05 lipca 2019r. został złożony przez Komornika Sądowego  spis inwentarza dotyczący spadkodawcy Janie Burku zmarłym dnia 21 kwietnia 2012r. PESEL 63120302775, ostatnio stale zamieszkałego w Poznaniu, przy ul. Jeżyckiej 4/8. Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt I Ns 950/18.

  Pouczenie :

  1.  Ze złożonym spisem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni ( art. 6381  § 3 pkt. 1 k.p.c. ) zaś osoby wskazane w art. 637  § 1 k.p.c.  mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

  2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza ( art. 637  § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381  § 3 pkt. 2 k.p.c. ) 

  3. Osoby wymienione w punkcie 2. (art. 637  § 1 k.p.c.)  mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należąc  do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza 

  Poznań, dnia 29 kwietnia 2020r.

   

                                            Starszy referendarz sądowy Agnieszka Przybylska


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.07.03 do 2020.08.04

 • Ogłoszenie w sprawie I C 202/20

  Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 23 czerwca 2020 r. w sprawie I C 202/20 z powództwa Parafii Ewangelicko – Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie przeciwko Bolesławowi Kubackiemu o zapłatę zostało wydane postanowienie o ustanowieniu dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Bolesława Kubackiego PESEL 79122814491, ostatnio zamieszkałego  w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 41/20, kuratora w osobie radcy prawnego  Joanny Kopania ul. Naramowicka 217d/44 61-611 Poznań (art. 144 § 1 i 4 k.p.c.).

  Postanowienie jest prawomocne w dniu wydania.


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.06.24 do 2020.07.27

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1338/19

  O G ŁO S Z E N I E

   

  „Przed Sądem Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydziałem IX Cywilnym, w sprawie o sygn. akt IX Ns 1338/19  toczy się postępowanie z wniosku Jakuba Jagiełło - Piwoszczuka przy udziale Natalii Piskorskiej, Macieja Piskorskiego i Anny Kozłowskiej. Miejsce pobytu Macieja Piskorskiego nie jest znane. Przedmiotem sprawy jest stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Piskorskiej. W sprawie tej został ustanowiony dla Macieja Piskorskiego kurator w osobie  adw. Małgorzaty Sygreli (ul. Noskowskiego 2/2 61-704 Poznań); aż do czasu zakończenia postępowania doręczenia dla Macieja Piskorskiego  będą dokonywane kuratorowi”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.06.22 do 2020.07.23

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 278/20

  Sygn. akt I Ns 278/20

   

  „Starszy Referendarz Sądowy Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 20 kwietnia 2020 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 278/20 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Zdzisławie Kazimierzu Owedyku zmarłym dnia 28 października 2016 roku, ostatnio zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Skrytej 15/4a”

   

  Pouczenie: Osoby wymienione w art. 637§1 k.p.c. (spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu oraz wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

  Starszy referendarz sądowy

              Agnieszka Przybylska

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.06.10 do 2020.07.13

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1320/19

   Sygn.. akt IX Ns 1320/19

  OGŁOSZENIE


  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 22 maja 2020 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Marku Kledeckim zmarłym w dniu 30 maja 2014 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałym w Poznaniu.

  Pouczenie: Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.06.09 do 2020.09.10

 • Ogłoszenie w sprawie IX Nc 2179/19

  OBWIESZCZENIE

   

  „Przed Sądem Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydziałem IX Cywilnym, w sprawie o sygn. akt IX Nc 2179/19 toczy się postępowanie z powództwa Alior Bank spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie przeciwko Małgorzacie Bąbka. Miejsce pobytu Małgorzaty Bąbka nie jest znane. Przedmiotem sprawy jest żądanie zapłaty z tytułu umowy pożyczki. W sprawie tej został ustanowiony dla Małgorzaty Bąbka kurator w osobie r. pr. Tatiany Kiełb-Szewczyk (ul. Tarnowska 47a 62-090 Mrowino); aż do czasu zakończenia postępowania doręczenia dla pozwanej Małgorzaty Bąbka będą dokonywane kuratorowi”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.06.09 do 2020.07.10

 • Ogłoszenie w sprawie IX Nc 1213/19

   

   

   

   

  OBWIESZCZENIE

  „Przed Sądem Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydziałem IX Cywilnym, w sprawie o sygn. akt IX Nc 1213/19 toczy się postępowanie z powództwa Alior Bank spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie przeciwko Ewie Semmler. Miejsce pobytu Ewy Semmler nie jest znane. Przedmiotem sprawy jest żądanie zapłaty z tytułu umowy pożyczki. W sprawie tej został ustanowiony dla pozwanej Ewy Semmler kurator w osobie adwokata Pauliny Kąkolewskiej adres: ul. Zygmunta Noskowskiego 2/2, 61-704 Poznań (tel.508-085-643). Do czasu zakończenia postępowania doręczenia dla pozwanej Ewy Semmler będą dokonywane kuratorowi”.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.06.09 do 2020.07.10

 • Ogłoszenie w sprawie IX Nc 5970/19

   

  OBWIESZCZENIE

  „Przed Sądem Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydziałem IX Cywilnym, w sprawie o sygn. akt IX Nc 5970/19 toczy się postępowanie z powództwa Bank Polska Kasa Opieki – spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie przeciwko Waldemarowi Urbanek. Miejsce pobytu Waldemara Urbanka nie jest znane. Przedmiotem sprawy jest żądanie zapłaty z tytułu umowy pożyczki. W sprawie tej został ustanowiony dla Waldemara Urbanka kurator w osobie adwokata Małgorzaty Sygreli, adres: ul. Zygmunta Noskowskiego 2/2, 61-704 Poznań (tel. 603-610-764). Do czasu zakończenia postępowania doręczenia dla pozwanego Waldemara Urbanka będą dokonywane kuratorowi”.

   

   

   

  OBWIESZCZENIE

  „Przed Sądem Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydziałem IX Cywilnym, w sprawie o sygn. akt IX Nc 5970/19 toczy się postępowanie z powództwa Bank Polska Kasa Opieki – spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie przeciwko Waldemarowi Urbanek. Miejsce pobytu Waldemara Urbanka nie jest znane. Przedmiotem sprawy jest żądanie zapłaty z tytułu umowy pożyczki. W sprawie tej został ustanowiony dla Waldemara Urbanka kurator w osobie adwokata Małgorzaty Sygreli, adres: ul. Zygmunta Noskowskiego 2/2, 61-704 Poznań (tel. 603-610-764). Do czasu zakończenia postępowania doręczenia dla pozwanego Waldemara Urbanka będą dokonywane kuratorowi”.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.06.09 do 2020.07.10

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1085/18

  I Ns 1085/18

   

   

  „W dniu 02-10-2019 roku w sprawie I Ns 1085/18 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku po zmarłym Józefie Jakubowskim, synu Elżbiety i Lecha, zmarłym 21-10-2015 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu, legitymującym się numerem PESEL: 85090601870.

   

  POUCZENIE

  Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (tj. osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

   

   

   

  Ref. sąd. Marlena Zielińska


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.06.08 do 2020.07.09

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia ze spraw sądowych