Deklaracja dostępności


Zawartość Deklaracji Dostępności

 

Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. (Dz.U.2019 poz.848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://poznan-grunwald.sr.gov.pl

 

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-11-29

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-01-04

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.06.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową,
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • widoczny fokus,
  • wyróżnienie odnośników.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26, 60-171 Poznań
Koordynator ds. dostępności - Anna Andracka

adres e-mail: koordynator.dostepnosci@poznan-grunwald.sr.gov.pl

numer telefonu (61) 65 – 85 – 170

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności według niżej zamieszczonej procedury.


Procedury składania skarg na brak dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich – adres strony internetowej https://www.rpo.gov.pl/


Dostępność architektoniczna

Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu:

 

a)      ul. Kamiennogórska 26, 60-171 Poznań – siedziba główna sądu

Wejście do budynku dla osób z dysfunkcją ruchową lub poruszających się na wózku inwalidzkim odbywa się wejściem głównym dla interesantów, znajdującym się na parterze budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wejście do budynku odbywa się poprzez wejście główne dla interesantów drzwiami automatycznie przesuwanymi. Po przejściu drzwi wejściowych dla interesantów osoba przechodzi przez strefę kontroli i bezpieczeństwa (bramkę wykrywania metali oraz skaner bagażu) obsługiwaną przez pracowników ochrony oraz funkcjonariuszy policji. Każda osoba wchodząca do budynku poddawana jest kontroli.

Szerokość korytarzy oraz schodów w budynku sądu pozwala na swobodne poruszanie się osób z dysfunkcjami ruchowymi. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępność pomieszczeń oraz korytarzy dotyczy wszystkich kondygnacji budynku.

W holu budynku znajduje się winda, do której zapewniony jest dojazd z poziomu parteru budynku. Drzwi windy przesuwane są automatyczne. Winda wyposażona jest w system sygnalizacji optycznej (przyjęcie wezwania, dotarcie do celu jak również położenie windy           w danym momencie sygnalizowane jest przez podświetlenie). Przyciski w windzie zawierają również oznaczenia alfabetem Braille’a.

Toalety dla interesantów znajdują się na każdej kondygnacji budynku, zaś toaleta dla interesantów zlokalizowana na parterze budynku dostosowana jest do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.  

Przed wejściem głównym do budynku wyznaczone zostały 2 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dojazd do Sądu w języku migowym

b)     ul. Wawrzyniaka 40, 60-923 Poznań

Wejście do budynku dla osób z dysfunkcją ruchową lub poruszających się na wózku inwalidzkim odbywa się wejściem głównym znajdującym się na parterze od ul. Bukowskiej oraz drugim wejściem usytuowanym od strony parkingu przy ul. Wawrzyniaka podjazdem zewnętrznym (podjazd zabezpieczony barierką).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wejście do budynku odbywa się poprzez wejście główne drzwiami automatycznie przesuwanymi. Po przejściu drzwi wejściowych dla interesantów osoba przechodzi przez strefę kontroli i bezpieczeństwa (bramkę wykrywania metali oraz skaner bagażu) obsługiwaną przez pracowników ochrony oraz funkcjonariuszy policji. Każda osoba wchodząca do budynku poddawana jest kontroli.

Szerokość korytarzy oraz schodów w budynku sądu pozwala na swobodne poruszanie się osób z dysfunkcjami ruchowymi. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępność pomieszczeń oraz korytarzy dotyczy wszystkich kondygnacji budynku zlokalizowanych              w części A budynku sądu.

Na parterze budynku znajduje się winda, do której zapewniony jest dojazd z poziomu parteru. Drzwi windy przesuwane są automatycznie. Winda wyposażona jest w system sygnalizacji optycznej oraz dźwiękowej (przyjęcie wezwania sygnalizowane jest ich podświetleniem, natomiast dotarcie do celu, jak również położenie windy informacją głosową). Przyciski w windzie zawierają również oznaczenia alfabetem Braille’a.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się na parterze budynku sądu – toaleta dla interesantów.

Przed budynkiem sądu od strony ulicy Wawrzyniaka na parkingu wewnętrznym Sądu wyznaczone zostało miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Aby skorzystać z miejsca parkingowego należy poprzez domofon połączyć się z ochroną sądu o poprosić o możliwość wjazdu.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Informacje dotyczące tłumacza języka migowego można znaleźć pod adresem:

 https://poznan-grunwald.sr.gov.pl/index.php?p=m&idg=mg,278